เข้าสู่ระบบ

   การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการศึกษาซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

การเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพ และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ในการเข้าใช้งาน ชื่อผู้ใช้งานให้ใช้ "รหัสประจำนักศึกษา" ส่วนรหัสผ่านนั้นให้ใช้ "รหัสบัตรประจำตัวประชาชน"

คำชี้แจง :  1. ให้นักศึกษาคลิกเลือกรายวิชาเพื่อเข้าประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน

      2. ให้นักศึกษาประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงเพื่อการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

      3. ในแต่ละรายวิชานักศึกษาจะสามารถเข้าประเมินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

      4. ข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

      5. กรณีที่นักศึกษาเข้าสู่ระบบไม่ได้ให้ประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่สำนักงานคณบดี

       หรือส่งข้อมูลเข้าสู่ อีเมล artsscience@cpru.ac.th

      6. หากยังไม่มีข้อมูลหรือไม่เคยลงทะเบียนข้อมูลให้ทำการลงทะเบียนก่อน